Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58701
Title: Triển khai giảng dạy ISRS trong đào tạo kế toán ở các trường đại học - cơ hội phát triển cho giảng viên trẻ
Authors: Lê, Thị Hương
Nguyễn, La Soa
Keywords: Đào tạo kế toán
IFRS
Hội nhập
Hại học
Chất lượng đào tạo
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 02 .- Tr.15-19
Abstract: Thông qua phương pháp nghiên cứu tài liệu kết hợp với phương pháp phóng vấn, tác giả đã đưa ra một số nhận định về cơ hội phát triển của giảng viên trẻ khi thực hiện giảng dạy kế toán theo Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) trong xu thế hội nhập, đây chính là các giả thuyết nghiên cứu. Bằng cách sử dụng các lý thuyết nền trong kinh tế và tổng hợp kết quả từ phỏng vấn, tác giả đã chứng minh các giả thuyết đề xuất. Từ kết quả phân tích và chứng minh các giả thuyết nghiên cứu, tác giả đã đề xuất mốt số khuyên nghị đối vời các trường đại học đào tạo chuyên ngành kế toán và đối với các giảng viên kế toán trẻ, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong đào tạo nguồn nhân lực kế toán chất lượng cao đào ứng xứ thế hội nhập.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58701
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.6 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.145.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.