Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58741
Title: Biến đổi sinh kế của người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới (Nghiên cứu trường hợp huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội)
Authors: Nguyễn, Thị Phương
Keywords: Biến đổi sinh kế
Nông thôn mới
Nông dân
Huyện Phú Xuyên
Thành phố Hà Nội
Việt Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội;Số 05 .- Tr.43-50
Abstract: Huyện Phú Xuvên, Thành phố Hà Nội tiến hành xây dựng nông thôn mới trong bối cảnh nền kinh tế địa phương phát triển chậm, người dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp với thu nhập bình quân đầu người thấp, kết cấu hạ tầng chưa bảo đảm. Do đó, người dân nơi đây phải đối mặt với nhiều thách thức, nhất là việc chuyển đổi phương thức sản xuất, biến động về đất đai, môi trường... Bài viết tìm hiểu, phân tích những thay đổi trong thực hành sinh kế của người dân huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội trong quá trình xây dựng nông thôn mới, qua đó bàn luận về những ảnh hưởng của nó đối với thực hành văn hóa của người nông dân trong bối cảnh nông thôn đổi mới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58741
ISSN: 0866-8647
Appears in Collections:Thông tin Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.19 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.