Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58754
Title: Ứng dụng lý thuyết hành vi hợp lý và chủ nghĩa vật chất trông nghiên cứu ý định tiêu dùng xanh tại Hà Nội
Authors: Nguyễn, Bình Minh
Nguyễn, Bảo Ngọc
Keywords: Lý thuyết hành vi có kế hoạch
Chủ nghĩa vật chất
Tiêu dùng xanh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 04 .- Tr.27-30
Abstract: Mục tiêu của nghiên cứu này là xây dựng và xác định các nhân tố có tác động đến ý định tiêu dùng xanh dựa trên lý thuyết hành vi có kế hoạch (TPB) và lý thuyết chủ nghĩa vật chất. Mô hình nghiên cứu và các thang đo được xây dựa trên các lý thuyết, các nghiên cứu trong và ngoài nước. Phương pháp nghiên cứu được dùng là phương pháp định lượng. Kết quả nghiên cứu cho thấy có bốn nhân tố có tác động đến ý định tiêu dùng xanh: thái độ vốn tiêu dùng xanh, chuẩn mực chủ quan về tiêu dùng xanh, kiểm soát hành vi và khía cạnh trung tâm.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58754
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.12 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.20.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.