Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58754
Nhan đề: Ứng dụng lý thuyết hành vi hợp lý và chủ nghĩa vật chất trông nghiên cứu ý định tiêu dùng xanh tại Hà Nội
Tác giả: Nguyễn, Bình Minh
Nguyễn, Bảo Ngọc
Từ khoá: Lý thuyết hành vi có kế hoạch
Chủ nghĩa vật chất
Tiêu dùng xanh
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 04 .- Tr.27-30
Tóm tắt: Mục tiêu của nghiên cứu này là xây dựng và xác định các nhân tố có tác động đến ý định tiêu dùng xanh dựa trên lý thuyết hành vi có kế hoạch (TPB) và lý thuyết chủ nghĩa vật chất. Mô hình nghiên cứu và các thang đo được xây dựa trên các lý thuyết, các nghiên cứu trong và ngoài nước. Phương pháp nghiên cứu được dùng là phương pháp định lượng. Kết quả nghiên cứu cho thấy có bốn nhân tố có tác động đến ý định tiêu dùng xanh: thái độ vốn tiêu dùng xanh, chuẩn mực chủ quan về tiêu dùng xanh, kiểm soát hành vi và khía cạnh trung tâm.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58754
ISSN: 1859-4093
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.12 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.77.73


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.