Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58756
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của cơ cấu nguồn vốn đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp vật liệu xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Viện Nam
Authors: Phạm, Minh Đức
Keywords: Cơ cấu nguồn vốn
Hiệu quả hoạt động kinh doanh
Doanh nghiệp vật liệu xây dựng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 04 .- Tr.37-40
Abstract: Nghiên cứu đánh giá tác động của cơ cấu nguồn vốn đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của 25 doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2009-2017. Bằng phương pháp hồi quy với dữ liệu bảng, kết quả cho thấy việc sử dụng đòn bẩy tài chính ở mức caọ có ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả hoạt động kinh doanh. Bài viết cũng hệ thống tổng quan các nghiên cứu liên quan đến cơ cấu nguồn vốn và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, Đồng thời, tiếp cận dưới góc độ tài chính, bài viết tiến hành phân tích thực nghiệm để kiểm tra đánh giá ảnh hưởng của cơ cấu nguồn vốn đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp VLXD niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58756
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.67 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.