Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58792
Title: Nghiên cứu vai trò gen OsSWEET14 trong quá trình xâm nhiễm của vi khuẩn gây bệnh bạc lá trên lúa Bắc thơm 7
Authors: Vũ, Hoài Sâm
Nguyễn, Thanh Hà
Cao, Lệ Quyên
Nguyễn, Duy Phưorng
Phạm, Xuân Hội
Keywords: Bệnh bạc lá lúa
Bắc thơm 7
SWEET14
TAL
Xanthomonas oryzae
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 02 .- Tr.13-19
Abstract: Vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv. Oryzae (Xoo) gây bệnh bạc lá lúa và gây thiệt hại rất lớn cho nhiều giống lúa chủ lực, trong đó có giống lúa Bắc thơm 7, OsSWEET14 thuộc nhóm III của họ gen OsSWEETmã hoá các protien vận chuyển đường, được coi là một trong số những gen "nhiễm"có vai trò thúc đầy quá trình xâm nhiễm của Xoo trên cây lúa. Trong nghiên cứu này, độc tính của 18 chủng vi khuẩn Xoo thu thập từ 8 tỉnh trồng lúa đối với giống lúa Bắc thơm 7 đã được đánh giá; giống lúa Bắc thơm 7 rất mẫn cảm với 17/18 chủng vi khuẩn Xoo. Trong số 5 chủng Xoo đại diện, 3 chủng XO_52, XO_59 và XO_69 được xác định đã hoạt hoá sự biểu hiện của OsSWEET14 trong quá trinh xâm nhiễm trên lúa Bắc thơm 7. Promoter OsSWEETM của Bắc thơm 7 đã đưọc phân lập, nhân dòng vào vector pGEM-T và giải trình tự đầy đủ. Đoạn DNA phân lập được có trình tự nucleotide giống > 99% so với trinì tự promoter OsSWEETM đã được công bố (AP014967.1 và CP012619.1), chứa 4 trinh tự bám đặc hiệu (EBE) cho protein tiết loại III (TAI. effector) của vi khuẩn bạc lá Xoo, bao gồm TalC, Tal5, PthXa3 và AvrXa7. Nghiên cứu này là cơ sở cho việc tạo ra giống lúa Bắc thơm 7 có khả năng kháng bệnh bạc lá bằng công nghệ gen ở Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58792
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.31 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.59.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.