Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/588
Title: VNCC 2017 năm của sự hợp tác
Keywords: VNCC
Sự hợp tác
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam;Số 214 .- Tr.56-57
Abstract: Ranh giới giữa cạnh tranh và hợp tác trong thời kỳ hiện nay thật khó phân định. VNCC có thể là đối thủ của bạn nhưng cũng sẵn sàng trở thành đối tác của bạn để cùng nhau phát triển một cách bền vững.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/588
ISSN: 0868-3768
Appears in Collections:Kiến trúc Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.58 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.