Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58816
Title: Nghiên cứu tác động tính chất đất đến sự sinh trưởng và phát triển của cây mấm đen (Avicennia aficinaiis L.) trong rừng ngập mặn theo các tiểu vùng sinh thái trên vùng biển Tây ở Đồng bằng sông Cửu long
Authors: Thái, Thành Lượm
Thái, Bình Hạnh Phúc
Keywords: Tác động tính chất đất
Sự sinh trưởng và phát triển rừng ngập mặn
Cây Mấm đen
Các tiểu vùng sinh thái
Biển Tây đồng bằng sông Cửu Long
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 02 .- Tr.149-156
Abstract: Đề tài đánh giá tác động tính chất đất cơ bản gồm một số chỉ tiêu tính chất vật lý đất (thành phần cơ giới cát, thịt, sét), thành phần hóa học đất (tổng muối hòa tan, pH đất, EC đắt, chất hữu cơ, Cac bon,, NH⁴⁺, NO₃, tổng lân, lân dễ tiêu, sắt và kali). Kết quả nghiên cứu cho thấy: Ở nơi có rừng thành phần cát biến động từ 2,12% đến 60,70%, đất thịt từ 21,46% đến 46,44%, thánh phần sét từ 17,78% đến 51,45%; thành phần hóa học như tổng muối hòa tan từ 5,66% đến 11,07, pH đất từ 6,85% đến 8,2%, EC đất từ 8,84% đến 17,3%, chất hữu cơ từ 4,24% đến 7,58%, cac bon từ 2,46% đến 7,58%, tổng lân 0,03 đến 0,06, lân dễ tiêu từ 3,02% đến 11,42%, tổng sắt 0,67% đến 1,41%, tổng kali từ 0,14% đến 0,27%. về đặc điểm sinh trưởng rừng ngập mặn có mật độ cây N/ha từ 2450 cây/ha đến 6100 cây/ha, chiều cao H (m) từ 5,76 m đến 8,22 cây/ha, đường kính thân cây Dl,3m từ 6,85m đến 10,97m, tiết diện tán từ 5,23m² đến ll,81m², cấp sinh trưởng He từ 3,11/5 đến 3,63/5; sinh trưởng của cây Mấm đen có mặt độ N/ha từ 1190 cây/ha đến 2750 cây/ha, H(m) từ 5,80m đến 8,24m, Dl,3m từ 6,63cm đến 13,90cm, Gtm² từ 4,88m“ - 8,29m², He từ 2,63/5 đến 3,92/5. Kết quả đã cho thấy về tinh chất môi trường đất ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây Mấm đen trong rừng ngập mặn; thông qua mối tương quan về môi trường đất như thành phần cát, sét, thịt với chiều cao, cấp sinh trưởng; tính chất hóa học như pH, chất hữu cơ, NH₄, N03 tương quan tới mật độ, chiều cao, đường kính, tiết diện tán, cấp sinh trưởng, cho thấy các yếu tố này tác động đến mật độ, chiều cao, đường kính thân cây, tiết diện tán, cấp sinh trưởng nên có các giá trị khác nhau trên các tiểu vùng sinh thái khác nhau ven biển Tây Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58816
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.32 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.59.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.