Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58817
Title: Ứng dụng bản ddood kiểu Gen GGT (graphical genotyping) đánh giá sự di truyền của quần thể lai hồi giao trong chọn giong lúa chịu mặn orysa sativa. L
Authors: Nguyễn, Thị Lang
Nguyễn, Văn Hữu Linh
Nguyễn, Thị Hồng Loan
Bùi, Hữu Thuận
Bùi, Chí Bửu
Keywords: Amylose
Mặn
Giai đoạn mặn
Kiểu gen
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 03+04 .- Tr.5-12
Abstract: OM10252/OM4900//OM10252 đã được phát triển tại Viện Nghiên cứu Nông nghiệp cồng nghệ cao ĐBSCL và đánh giá mức độ phản ứng chống chịu mận vói ba nong độ muôi khác nhau KOO, 8,15 dS/m trên ba giai đoạn: Giai đoạn mạ, giai đoạn sinh thực, giai đoạn trô hoa đồng thời sau dó tiếp tục đánh giá tinh trạng năng suất và hàm lượng amylose của các dòng này nhằm qua đó loại dẩn các dòng không chống chịu mặn cho các dòng lai hồi grao. Khả năng phản ứng voi mặn của giông lúa có sự khác biệt rất lớn, Tuy nhiên xét về sự sinh trường phát triển của các dòng cho thấy: nỏng độ muối càng cao thi ngày sống sót của các dòng càng thấp, tỷ lệ sống giảm dần vói nồng độ EC= 15đs/m. Các dỏng sau khi thanh [ọc mặn được đánh giá thông qua chì thị phân tử. Sử dụng bốn chi thị phân tư RM223, RM3252-S1T, HATRI 2 và wx để đánh giá vé sự liên kết với kiểu gen mặn vá hàm lượng amylose Két qua đêu ghi nhận có sự liên kết giữa kiểu hỉnh và kỉcu gen trên hai gen này. Từ các dòng của tổ hợp OM 10252/OM4900//OM10252 đã chọn được 4 dòng vừa cỏ khả năng chịu mặn vừa có hàm lượng amylose thap. Các dòng này có thể đưa thử nghiệm trên vùng đất nhiễm mặn vói giới hạn nồng độ mận 4 -15‰ đổ đánh giá năng suất. Kết quả đả chọn được các dòng mang cả ba gen: mận, năng suất cao vả hàm lượng amylose thấp. Trong đó, dòng BC3F348 có năng suất cao, độ thuần tốt nhất.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58817
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.32 MBAdobe PDF
Your IP: 44.213.60.33


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.