Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58858
Title: Phát huy vai trò của báo chí trong tuyên truyền về xây dựng Đảng
Authors: Lê, Thị Thùy Linh
Keywords: Xây dựng Đảng
Vai trò của báo chí
Tuyên truyền
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 06 .- Tr.14-15,20
Abstract: Trong suốt 91 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xem đây lag nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đến sức mạnh và uy tín của Đảng. Với vai trò là vũ khí tư tưởng sắc bén, báo chí cách mạng Việt Nam luôn gắn bó, đồng hành với sự nghiệp của Đảng và dân tộc; là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, là phương tiên quan trọng tuyên truyền về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; là diễn đàn để Nhân dân tham gia xây dựng Đảng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58858
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.7 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.248.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.