Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58861
Title: Nghiên cứu hiệu lực của một số loại thuốc bảo vệ thức vật đối với các loài nấm gây bệnh rụng lá mùa mưa cây cao su (Hevea brasiliens) ở vùng Đông Nam Bộ
Authors: Đàm, Văn Toàn
Phạm, Quang Thu
Keywords: Cây cao su
Phytophthora
Phytopythium
Pythium thuốc trừ bệnh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 03+04 .- Tr.91-96
Abstract: Trong cơ cấu cây trồng ở vùng Đông Nam bộ, cây cao su {Hevea brasiliensis) là cây công nghiệp giữ vai trò rất quan trọng. Cũng như nhiều loài cây trồng khác, cây cao su đang bị nhiều loại bệnh gây hại tấn công làm giảm đáng kể năng suất và chất lượng mủ vườn cây, trong đó có bệnh rụng lá mùa mưa. Nghiên cúu khả năng ức chế nấm gây bệnh rụng lá mùa mưa cây cao su làm cơ sở để nghiên cứu quản lý bệnh hiệu quả. Có 3 loại thuốc hóa học có khả năng ức chế nấm rất mạnh với cả 5 chủng nấm gây bệnh (Phytophthora heveae VN739, Phytophthora nicotianae VN722, Pythium sp. VN602, Phytopythmm sp. VN596 va Phytopythium sp. VN604) là Agrifos 400, Riđomid Gold 68WG và Lanomyl 680WP. Thuốc Tilt super 300EC có khả năng ức chế rất mạnh với Phytophthora nicotianae VN 722 và Phytophthora heveae VN739 nhưng chỉ ức chế mạnh với chủng Phytopythium sp. VN604, Phytopythium sp. VN596 và chủng Pytiuum sp VN602. thuốc sinh học Sat 4SL và Biobus 1.00WP chỉ ức chế mạnh với chủng Phytophthora nicotianae VN 722 và Phytopythium sp. VN604 theo thứ tự.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58861
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.23 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.157.152


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.