Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58865
Nhan đề: Sinh trưởng, năng suất và chất lượng thịt của tổ hợp lợn lai PIC28d x [Landrace x (Durocx VCN-MS15)] và PIC399 x [Lanorace x (Duroc x VCN-MS15)] nuôi tại tỉnh thừa Thiên - Huế
Tác giả: Nguyễn, Xuân An
Lê, Đình Phùng
Lê, Đức Thạo
Đinh, Thị Bích Lân
Phùng, Thăng Long
Từ khoá: Chất lượng thịt
Năng suất thân thịt
PIC280 X [Landraco x (Duroc x VCN-MS15)
PIC399 x [Landmcex (Duroc x VCN-MS15)]
Sinh trưởng
Thành phần axít béo
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 03+04 .- Tr.119-129
Tóm tắt: Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá sinh trưởng, năng suất và chất lượng thịt của 2 tổ hợp lợn lai PIC280 x [Landrace x (Duroc x VCN-MS15)] và PIC399 x [Landrace x (Duroc x VCN-MS15)] nuôi tại tỉnh Thừa Thiên - Hụế. Tổng số 36 con lợn lai 60 ngày tuổi gồm 18 cá thể (9 đực thiến và 9 cái)/tổ hợp lai đã được sử dụng và thiết kế thí nghiệm theo kiểu ngẫu nhiên hoàn toàn, Lợn được nuôi cá thể trong chuồng hở, được cung cấp nước uống đấy đủ và ăn tự do các hổn hợp thức ăn hoàn chỉnh phù hợp với các giai đoạn và theo dõi sinh trưởng. Thời gian nuôi lợn thí nghiêm là 90 ngày (từ 60-150 ngày tuổi). Kết thúc thí nghiệm, 6 lợn (3 đực và 3 cái)/1 tổ hợp lai có khối lượng trung binh 96,60 kg/con được giết thịt để đánh giá năng suất và lấy mẫu cơ thăn ở giữa xương sườn thứ 10-14 để phân tích chất lượng thịt. Kết quả nghiên cứu cho thấy lợn lai PIC280 x [Landrace x (Duroc x VCN-MS15) I và PIC399 x [Landrace x (Duroc x VCN-MS15)] có tóc độ sinh trưởng tuyệt đối nhanh, tương ứng 775,31 và 827,50 g/con/ngày (P<0,05), hệ số chuyển hóa thức ăn thấp 2,56 và 2,53 kg thức ăn/kg tăng khối lượng (p>0,05), năng suất và chất luợng thân thịt xẻ tốt: tỷ lệ móc hàm: 78,76 và 78,95%, tỷ lệ thịt xẻ: 71,59 và 71,84% và tỷ lệ nạc/thân thịt xẻ là 59,08 và 60,26% (P>0,05). Kết quả phân tích các chỉ tiêu chất lượng thịt gồm pH, màu sắc, tỷ lệ mất nước bảo quản, tỷ lệ mất nước chế biến, độ dai (lực cắt), thành phần hóa học và tỷ lệ axít béo no và chưa no trong cơ thăn của 2 tổ hợp lợn lai nghiên cứu là tương đương nhau và nằm trong phạm vi chất lượng thịt đảm bảo.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58865
ISSN: 1859-4581
Bộ sưu tập: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
6.55 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.182.206


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.