Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58868
Title: Kinh nghiệm phát triển Đảng viên khu vực kinh tế tư nhân vùng Đông Nam Bộ
Authors: Huỳnh, Thị Hồng Gấm
Keywords: Phát triển đảng viên
Kinh nghiệm
Kinh tế tư nhân
Vùng Đông Nam Bộ
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 06 .- Tr.24-28
Abstract: Từ thực tiễn công tá phát triển đảng viên khu vực kinh tế tư nhân các tỉnh vùng Đông Nam bộ, tác giả rút ra một số kinh nghiệm bước đầu: (1) Tiếp tục nâng cao nhân thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội, nhất là của chủ doanh nghiệp, người lao động, kip thời quán triệt, cụ thể hóa, triển khai những văn bản liên quan đến công tác phát triển đảng viên trong khu vực kinh tế tư nhân (KTTN) ở vùng Đông Nam Bộ. (2) Cụ thể hóa tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp đảng viên, xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch, quy trình kết nạp đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong khu vực KTTN. (3) Bố trí các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng đội ngũ chuyên trách và cộng tác viên bảo đảm thực hiện công tác phát triển đảng viên có hiệu quả. (4) Phát huy vai trò của tổ chức đảng, đảng viên trong xây dựng, phát triển doanh nghiệp, đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, lợi ích cho công nhân, người lao động và chủ doanh nghiệp. (5) Kiên trì vận động, tuyên truyền, thuyết phục ban lãnh đạo, chủ doanh nghiệp tư nhân quan tâm phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiêp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58868
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.48 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.177.24


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.