Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58869
Title: Thành phố Hồ Chí Minh tạo đột phá trong giám sát và phản biện xã hội
Authors: Đinh, Thành
Keywords: Phản biện xã hội
Giám sát
Đột phá
Thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 06 .- Tr.38-41
Abstract: Những năm qua, mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội ở TP. Hồ Chí Minh đã triển khai toàn diện, thường xuyên, có trọng tâm và hiệu quả công tác giám sát (GS), phản biện xã hội (PBXH). Qua đó công tác GS, PBXH đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu quả quản ý của Nhà nước, phát huy dân chủ, tăng cười mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, tạo động lực thực hiên thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58869
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.28 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.177.24


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.