Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58870
Title: Bình Dương đổi mới công tác tuyên truyền phát triển Đảng viên trong nhân dân lao động
Authors: Đinh, Dương
Keywords: Phát triển Đảng viên
Công nhân lao động
Đổi mới phương pháp
Tỉnh Bình Dương
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 06 .- Tr.42-46
Abstract: Những năm qua, xác định rõ tầm quan trọng của công tác xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước (DNNKVNN), Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy Bình Dương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc phát triển đảng viên trong công nhân lao động (CNLD) và đạt kết quả bước đầu. Nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, Tỉnh ủy đã chọn nội dung “Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong CNLĐ” là một khâu đột phá trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và đề ra giải pháp đồng bộ, trong đó đổi mới công tác tuyên truyền, vận động được xác định là một giải pháp trọng tâm.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58870
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.85 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.248.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.