Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58943
Title: Khảo sát phiêu sinh vật trong nước vùng lồng bè nuôi tôm hùm tại vịnh Xuân Đài, Phú Yên
Authors: Trần, Thị Kim Nhung
Trương, Thị Kim Hằng
Đặng, Thị Thanh Hòa
Phạm, Thanh Lưu
Nguyễn, Phú Hòa
Keywords: Thành phần phiêu sinh vật
Nuôi tôm hùm
Phú Yên
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 357 .- Tr.76-78
Abstract: Nghicn cứu “Khảo sát phiêu sinh vật trong nước vùng lồng bè nuôi tôm hùm tại vịnh Xuân Đài, Phú Yên’’ được thực hiện từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2017 nhằm xác định thành phần phiêu sinh vật sống tại vùng lồng bè nuôi tôm hùm tập trung tại vịnh Xuân Đài. Kết quả cho thấy khu hệ thực vật phù du có 37 chi thuộc 4 lớp trong đó tảo Silic (Bacillariophyceae) luôn chiếm ưu thế với 29 chi chiếm 78%, tiếp theo là lớp táo Hai Roi (Dinophyceae) với 6 chi chiếm 16%, 1 chi thuộc lớp tảo Kim (Chrysophycaea) và 1 chi thuộc lớp vi khuẩn lam (VKL) (Cyanophyceae) chiếm 3%. Khu hệ động vật phù du ghi nhận được 5 nhóm gồm giáp xác chân chèo (Copepoda), ấu trùng nhỏ (Nauplius), động vật nguyên sinh (Protozoa), động vật tiến dây sống (Protochordala) và nhóm bọt biển (Leucosolenlidae). Trong đó, Protozoa chiếm ưu thế về thành phần loài. Mặt độ trung bình của thực vật phù du giữa các đợt thu mẫu cao nhất là 6565 tế bào/1 vào tháng 12 và thấp nhất là 913 tế bào/1 vào tháng 8. Mật độ trung bình của động vật phù du giữa các đợt thu mẫu cao nhất là 2595 cá thể/1 ở tháng 11 và thấp nhất là 753 cá thể/1 ở tháng 7.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58943
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.67 MBAdobe PDF
Your IP: 23.20.20.52


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.