Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58955
Nhan đề: Phân tích hiệu quả kinh tế trong sản xuất bắp lai tại huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp
Tác giả: Lê, Văn Dễ
Từ khoá: Bắp
Đồng Tháp
Hiệu quả kinh tế trong sản xuất
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 357 .- Tr.146-152
Tóm tắt: Mục tiêu của nghiên cứu này !à ước lượng hiệu quả kinh tế và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của các nông hộ sản xuất bắp lai tại huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Số liệu sơ cấp được thu thập bằng cách phỏng vấn trực tiếp 70 nông hộ sản xuất bắp lai. Phương pháp phân tích màng bao dữ liệu (Data Envelopment Analysis - DEA) được sử dụng để ước lượng hiệu quả kinh tế. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mức hiệu quả kinh tế trung bình trong sản xuất bắp lai của các nông hộ trên địa bàn nghiên cứu là 54%. Với mức hiệu quả kinh tế trung bình như trên, các nông hộ sản xuất bắp lai trên địa bàn bị mất đi lợi nhuận trung bình 2.214.815 đồng/công (1.000 m²)/vụ. Kết quả ước lượng mô hình hồi quy Tobit cũng cho biết, các yếu tố ảnh hưỏng đến mức hiệu quả kinh tế như; diện tích sản xuất, kinh nghiệm của chủ hộ, tập huấn và áp dụng cơ giới trong chuẩn bị đất Các yếu tố đóng góp tích cực vào cải thiện hiệu quả kinh tế là: diện tích sản xuất, tập huấn và áp dụng cơ giới trong chuẩn bị đất, trong khi đó kinh nghiệm của chủ hộ là yếu tố làm hạn chế khả năng cải thiện hiệu quả kinh tế.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58955
ISSN: 1859-4581
Bộ sưu tập: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.9 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.210


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.