Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58964
Title: Ảnh hưởng của mật độ và liều lượng phân đạm đến sinh trưởng và năng suất giông ngô lai MN585 vụ đông xuân và xuân hè 2017 tại Đồng Tháp
Authors: Đoàn, Vĩnh Phúc
Lê, Quý Kha
Ngô, Ngọc Hưng
Keywords: Dinh dưỡng NPK
Mật độ trồng
Năng suất ngô
MN585
Thanh Bình-Đồng Tháp
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 359 .- Tr.29-36
Abstract: Nhằm đánh giá ảnh hưởng của mật độ và liều lượng phân đạm đến sinh trưởng, chống chịu và nâng suất của giống ngô MN585 trong vụ đông xuân 2016-17 (ĐX) và xuân hè 2017 (XH) tại huyện Thanh Bình - Đồng Tháp, thí nghiệm dược bố trí 2 yếu tố theo kiểu ô chia nhỏ, 3 lần nhắc lại. ô lớn (yếu tố chính) gồm 5 mức đạm (120,160, 200,240 và 280 kg N/ha), ô chia nhỏ (yếu tố phụ) gồm 4 mức mật độ (11,8,4, 7,1 và 5,7 vạn cây/ha trong vụ ĐX là 14,3, 9,5, 7,1 và 5,7 vạn cây/ha trong vụ XH. Nền phân lân và kali như nhau giữa các nghiệm thức mật độ và phân đạm, tương ứng 90 kg P₂O₅) , và 60 kg K₂O/ha. Diện tích ô cơ bản 5 m X 4,2 m (21 m²), mỗi ô gieo 6 hàng, khoảng cách hàng 70 cm. Kết quả cho thấy, tăng mật độ làm giảm thời gian gieo - trổ cờ, gieo - phun râu và chín sinh lý; giảm trạng thái cây, trạng thái bắp; tầng chiều cao cây, cao đóng bắp, tỉ lệ nhiễm sâu bệnh; giảm chiều dài bắp, số hạt/bắp, khối lượng 1000 hạt trong cả hai vụ. Tăng liều lượng phân đạm kéo dài thời gian gieo - tung phấn, gieo - phun râu và chín sinh lý; tăng chiều cao cây, cao bắp, dài bắp, khối lượng 1000 hạt. liều lượng đạm thấp hoặc cao làm giảm trạng thái cây, trạng thái bắp, độ bền là và tăng tỉ lệ đổ ngã, chống chịu sâu bệnh và giảm năng suất.Năng suất giống ngô MN585 đạt cao nhất ở mật độ 7,1 vạn cây/ha x bón 200 kg N/ha trong vụ ĐX 2016-17 và mật độ 7,1 vạn cậy/ha X 240 kg N/ha trong vụ XH 2017.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58964
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.25 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.148.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.