Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58965
Title: Mô phỏng tấm Composite tựa một phần trên nền đàn hồi bằng Sap 2000
Authors: Đặng, Thu Thủy
Keywords: Tấm Composite
Phần mềm Sap2000
Mô phỏng
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 06 .-Tr.15-17
Abstract: Kết cấu composite được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực kỹ thuật. Bài báo trình bày việc mô phỏng và tính toán tấm composite tựa một phần trên nền đàn hồi bằng phần mềm Sap2000. Nội lực và chuyển vị của tấm composite đã được tính toán thông qua việc sử dụng phần tử tấm trong Sap2000. Thực hiện các ví dụ để tính được nội lực và chuyển vị của tấm với các trường hợp khác nhau của tham số đầu vào.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58965
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
791.98 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.