Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58976
Title: Đa dạng họ Long não (Lauraceae) ở vườn Quốc gia Vũ Quang, Hà tĩnh
Authors: Lê, Duy Linh
Nguyễn, Thị Khánh Hòa
Lê, Thị Hương
Keywords: Đa dạng
Hà Tĩnh
Họ Long não
Vườn quốc gia
Vũ Quang
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 359 .- Tr.99-106
Abstract: Nghiên cứu họ Long não (Lauraceae) ở Vườn Quốc gia (VQG) Vũ Quang, Hà Tĩnh được thực hiện từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2018. Bước đầu đã xác định được ở khu vực này họ Long não có 97 loài thuộc 16 chi. Trong đó, có 2 chi và 11 loài bổ sung cho danh lục thực vật VQG Vũ Quang năm 2015, Có 5 loài được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam (2007) là Bộp quả bầu dục (Actinodaphne elliptibacca Kosterm.), Vù hương (.Cinnamomum balansa Lecomte), Re cam bốt (iCinnamomum cambodianum Lecomte), Re hương ( Cinnamomum parphenoxylon (Jack.) Meisn.) và Khuyết nhị Hải Nam (Endianclra hainanensis Merr. & Mect. ex Allen). Các loài cây họ Long não ở khu vục nghiên cứu cho nhiều giá trị sử dụng khác nhau như: cho gỗ với 55 loài cho tinh dầu với 36 loài, làm thuốc với 25 loài, cho dầu béo với 12 loài, ăn được và làm cảnh với 3 loài. Lập phổ dạng sống của cây chồi trên (Ph) của họ Long não là Ph% = 14,43% Mg + 50,52% Me + 34,02% Mi + 1,03 Pp. Họ Long não ở khu vực nghiên cứu có 4 yếu tố địa lý chính, yếu tố đặc hữu chiếm 58,76%; yếu tố nhiệt đới chiếm 36,06%; yếu tố ôn đới chiếm 3,1% và yếu tố cây trồng chiếm 2,06%.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/58976
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.81 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.31.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.