Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59013
Title: Nghiên cứu sinh trưởng rừng trồng thông Caribê (Pinus caribe Morelet) tại tỉnh Lâm Đồng
Authors: Nguyễn, Minh Thanh
Lê, Viết Dũng
Phạm, Quang Việt
Keywords: Lâm Đồng
Sinh trưởng
Rừng trồng
Thông Caribê
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 360 .- Tr.113-121
Abstract: Nghiên cứu được tiến hành trên 5 mô hình trồng thông Caribê 3, 5 và 12 tuổi tại Đà Lạt, Đam Rồng, Di Linh và Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng từ tháng 1/2018 đến tháng 12/2018. Các chỉ tiêu sinh trưởng của loài 3 tuổi tỷ lệ sống 94%, D1.3= 4,92 cm, Hvn = 3,09 m (Đức Trọng) và D1,3 = 4,63 cm; Hvn =3,29 m (Đà Lạt), sự sai khác về sinh trưởng không rõ rằng. Ở loài 5 tuổi tỷ lệ sống đạt 84%, ở Di Linh D1,3 = 9,02 cm, Hvn = 6,25 m, Dt =1,93 m, M= 26,45 mVha và Đam Rông có D1,3 là 6,25 cm, Hvn =4,52 m, Dt =1,74 m, M= 10,77 mVha. Thông Caribê 12 tuổi tại Lang Hanh, Đức Trọng có D1,3= 21,3 cm, AD = 1,78 cm/năm, Hvn =14,13 cm, AH = 1,18 m/năm, Dt = 3,51 m và M = 98,60 m3/ha. Đã xây dựng được mối quan hệ giữa đường kính và chiều cao Y= 0,0161x² - 0,391x + 14,723 và Y=-0,0153x²+0,09224x+1,9113; Y=8,375e . Đất ở khu vực nghiên cứu có độ dày từ trung bình đến dày, từ chua mạnh đến chua. Hàm lượng mùn ở mức rất giàu, lân và ka li dễ tiêu đều ở mức nghèo đến rất nghèo. Đất ở khu vực là đất thịt nhẹ và sét nhẹ đến sét trung bình. Đối với thông Caribê 3 tuổi hàm lượng mùn, độ xốp, địa điểm ảnh hưởng rất rõ đến sinh trưởng Dư và Hvn. Đối với thông Caribê 5 tuổi loại đất, mùn, độ xốp có ảnh hường rõ rệt đến sinh trưởng D₁,₃ và Hvn. Đối với thông Caribê 12 tuổi hai yếu tố mùn và độ xốp cũng ảnh hưởng rõ nét đến sinh trưởng D₁,₃ và Hᵥn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59013
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.95 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.232.160


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.