Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59027
Title: Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn đối kháng với nấm Colletotrichum lagenarium gây bệnh thân thu trên dưa chuột
Authors: Nguyễn, Thị Liên
Nguyễn, Thị Phi Oanh
Nguyễn, Đắc Khoa
Keywords: Bacillus
Colletohichum lagenarium
Dưa chuột
Đối kháng
Phân lập
Tuyển chọn
Vi khuẩn
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 361 .- Tr.15-20
Abstract: Khả năng đối kháng với nấm Colletotrichum lagenarium gây bệnh thán thư trên dưa chuột từ đất vung rễ cây dưa chuột thu tại các tỉnh thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Kết quả phân lập được 98 chung vi khuẩn từ 31 mẩu đất có khả năng đối kháng với nấm Colltotrichum lagenarium. Hiệu suất đối kháng nấm Colletotrichum lgenarium của các chủng vi khuẩn được khảo sát ở quy mô phòng thí nghiệm đạt 31,1% - 54,8%. Các chủng vi khuẩn đổi kháng với nấm Colletotrichum lagenarium theo nhiều cơ chế khác nhau, kết quả khảo sát cho thấy có 59/98 dỏng vi khuẩn đối kháng theo cơ chế sản sinh siderophore, 72/98 dòng vi khuẩn đối kháng theo cơ chế sản sinh enzyme cellulase để phân giải cellulose, 51/98 dòng vi khuẩn có khả năng sản sinh enzyme chitinase để phân giải chitin và 80/98 dòng vi khuẩn đổi kháng theo cơ chế sản sinh enzyme protease để phân giải protein. Năm chủng vi khuẩn có hiệu suất đối kháng cao nhất được chọn để định danh tới cấp độ phân loại chi dựa theo hệ thống phân loại của Bergey, kết quả cả năm chủng vi khuẩn này đều thuộc chi Bacillus. Những chủng vi khuẩn đối kháng này rất có tiềm năng để sản xuất chế phẩm sinh học.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59027
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.01 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.203.87


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.