Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59028
Title: Nghiên cứu nguồn gốc phát sinh và mối liên hệ giữa các đọt lộc ở cây bưởi da xanh tại Thái Nguyên
Authors: Chu, Thúc Đạt
Nguyễn, Thị Thu Hà
Nguyễn, Tiến Dũng
Nguyễn, Thị Tình
Bùi, Trí Thức
Tống, Hoàng Huyên
Nguyễn, Văn Liêu
Ngô, Xuân Bình
Keywords: Bưởi Da Xanh
Lộc xuân
Lộc hè
Lộc thu
Lộc đông
Nguồn gốc phát sinh lộc
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 361 .- Tr.21-25
Abstract: Kết quả nghiên cứ mối liên hệ giữa các đợt lộc của bưởi Da Xanh tại Thái nguyên cho thấy: Trong một năm cây bưởi Da Xanh ra 4 đợt lộc chính là lộc xuân, hè, thu và đông. Cành vụ xuân chủ yếu làm cành quả (cành mang hoa và quả) và cành vụ thu là nguồn cành mẹ sinh ra cành quả năm sau là hai loại cành quan trọng quyết định năng suất của cây. Năm được mùa (2017), tỷ lệ cành xuân chiếm cao nhất (68,34%), các loại cành hè, thu, đông chiếm tỷ lệ thấp hơn, lần lượt là 9,98%, 10,48% và 11,20% so với tổng số cành phát sinh trong năm. Năm mất mua (2018), cành thu chiếm tỷ lệ cao nhất (65,21%), các loại cành xuân, hè, đông chiếm tỷ lệ thấp hơn, lần lượt là: 13,39%, 11,11%, 10,97%. Trên cơ sở xác định nguồn gốc phát sinh và mối liên hệ của các đợt lộc trong năm, cụ thể tìm ra nguyên nhân và đề xuất xây dựng các biện pháp kỹ thuật phù hợp khắc phục hiện tượng ra quả không ổn định của giống bưởi Da Xanh trồng tại Thái Nguyên.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59028
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.55 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.203.87


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.