Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59034
Title: Kỹ thuật vận chuyển giống cá nhụ bốn râu (Eieutheranema tetradaotyium Shaw, 1804)
Authors: Trần, Thế Mưu
Phan, Minh Quý
Nguyễn, Hữu Tích
Nguyễn, Đức Tuấn
Đỗ, Xuân Hải
Keywords: Cá Nhụ
Ẹleutheronemạ tetradactylum
Vận chuyển giống
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 361 .- Tr.53-59
Abstract: Kỹ thuật, vận chuyển giống cá Nhụ bốn râu đã được tím hiểu vả nghiên cứu. Thời gian vận chuyển cá giống được kiểm nghiệm với hai cở cá 2 - 3 cm/con và 4 - 5 cm/con ở các mật độ vận chuyền khác nhau 20, 50, 80, 100 và 150 con/lít đối với vận chuyển kín; 2, 5, 8, 10 và 15 con/lít đối với vận chuyển hở. Kết quả cho thấy thời gian vận chuyển tỉ lệ nghịch với cở cá giống và mật độ vận chuyển. Cụ thể với hình thức vận chuyển kín, cở cá 2 - 3 cm/con, mật độ vận chuyển 20 con/lít có thời gian vận chuyển đài nhất 52h 20’, mật độ 50 con/lít là 45h 15’, mật độ 80 con/lít là 31h 25’, mật độ 100 con/lít là 22h 10’ và mật độ 150 con/lít là 9h 10'. Đối với cỡ cá 4 - 5 cm/con, mặt độ vận chuyển 20 con/lít có thời gian vận chuyển là 21h 35’, mật độ 50 con/lít là 14h 10', mật độ 80 con/lit là 8h 15', mật độ 100 con/lít là 5h 15’ và mật độ 150 con/lit là 2h 45’. Đối với vận chuyển hở, cỡ cá 2 - 3 cm/con, mật độ vận chuyển 2 con/lít có thời gian vận chuyển là 42h .30’, mật độ 5 con/lít là 30h 30’, mật độ 8 con/lít là 23h 15’, mật độ 10 con/lít là 18h 20' và mật độ 15 con/lít là 11h 25’. Với cở cá 4 - 5 cm/con, mật độ vận chuyển hở 2 con/lít có thời gian là 24h 50’, mật độ 5 con/lít là 18h 20', mật độ 8 con/lít là 14h 20’, mật độ 10 con/lít lá 8h 10’ và mật độ vận chuyến hở cao nhất 15 con/lít có thời gian vận chuyển ngắn nhất là 4h 50'. Đồng thời kỹ thuật vận chuyển giống được thảo luận trong bài viết này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59034
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.48 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.203.87


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.