Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59035
Title: Ảnh hưởng độ sâu hưởng độ sâu ngập đến khả năng hấp thu đạm, lân của Bồn bồn (Typha orientaits) và Năn tượng (Scirpus iittoralis)
Authors: Lâm, Thị Như Mơ
Võ, Chí Linh
Ngô, Thụy Diễm Trang
Keywords: Bồn bồn
Đạm
Lân
Năn tượng
Nước thải thủy sản
Sinh khối
Tôm thẻ chân trắng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 361 .- Tr.60-66
Abstract: Thí nghiệm được bố trí trong điều kiện nhà lưới theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên gốm 2 nhân tố: (1) loài cây Bồn bồn ( Typha orientalis C. Presl) và Năn tượng (Scirpus littoraìis Schrab.) và không cây: (2) mức nước (15, 30, 45 cm) với 3 lần lặp lại nhằm xác định khả năng chịu ngập của 2 loài cây này. Nước thải từ bể nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng được sử dụng làm nước dinh dưỡng cho cây. Mẫu nước được thu để đánh giá nồng độ đạm, lân trong nước bố sung vào và nước sau xử lý mỗi 2 tuần 1 lần. Kết quả ghi nhận độ sâu ngập ảnh hưởng đến sinh trưởng, sinh khối và khả năng hấp thu đạm, lân của cả 2 loài cây nghiên cứu. Sinh khối cây càng giảm khi mức nước sâu ngập càng cao, với tổng sinh khối khô cả cây Bồn bốn và Năn tượng đạt tương ứng 10,6-36,6 g/cây và 6,5-19,9 g/cây. Ở mức nước sâu ngập càng cao hàm lượng N, F tích lũy trong mô cây càng cao, trung bình hàm lượng N, P được cây hấp thu chiếm 0,6% N và 0,2% P. Tử đó góp phần làm giảm lượng N, P trong tổng lượng N, P thêm vào là 65,4 - 80,6% N và 76,4 - 81,0% P.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59035
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.59 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.55.22


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.