Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59036
Title: Đánh giá khả năng thích ứng với xâm nhập mặn của các hộ dân trồng lúa tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre
Authors: Diệp, Thanh Tùng
Nguyễn, Hồng Ửng
Nguyễn, Thụy Ái Dân
Keywords: Chỉ số thích ứng
Xâm nhập mặn
Hộ trồng lúa
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 361 .- Tr.67-72
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá khả năng thích ứng với xâm nhập mặn của nông hộ ở huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Đồng thời, nghiên cứu cũng phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thích ứng đối với xâm nhập mặn, số liệu được thu thập bằng cách phỏng vấn trực tiếp 100 hộ nông dân sản xuất lúa, bao gồm 40 hộ ở xã Bảo Thạnh, 30 hộ ở xã Phước Tuy và 30 hộ ở xã Phú Ngãi. Kết quả khảo sát cho thấy, khả năng thích ứng với xâm nhập mặn của nông hộ đạt mức lớn nhất 0,50, nhỏ nhất 0,05 và mức trung bình 0,27. Điều này cho thấy dưới tác động của xâm nhập mặn thì khả năng thích ứng của nông hộ nằm ở mức thích ứng thấp. Kết quả phân tích hồi quy cũng cho thấy trình độ học vấn và tuổi của chủ hộ, diện tích sản xuất, khoảng cách từ đất sản xuất đến sông và thu nhập của nông hộ là những yếu tố tác động đến khả năng thích nghi của nông hộ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59036
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.91 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.55.22


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.