Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59038
Title: Xác định tuổi thành thục kinh tế của loài cây keo lai (Acacia mangium x Acacia auriculiformis) tại vùng Đông Bắc Bộ
Authors: Phạm, Thị Luyện
Hoàng, Liên Sơn
Đỗ, Văn Bản
Keywords: Keo lai
Hiệu quả kinh tế
Thành thục kinh tế
Trồng rừng gỗ lớn
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 361 .- Tr.88-94
Abstract: Nghiên cứu đã áp dụng phương pháp: Tối đa hóa giá trị hiện tại của lợi nhuận tư một chu kỳ trồng rưng để xác định tuổi thành thục kinh tế cho loài cày Keo lai tại vùng Đông Bắc bộ, Việt Nam. Kết quả nghiện cứu chi rõ tuổi thành thục kinh tế của toái cây Keo lai là tuổi 12, ngưỡng thành thục dao động từ 11 đến 12 tuổi. Tại ngưỡng tuổi này, tỷ lệ lợi dụng gỗ cao nhất (86,16%); cơ cấu cấp kính gỗ khai thác đạt tối ưu cho mục tiêu kinh doanh gỗ lớn và gỗ nhỏ; giá trị NPV đạt cao nhất, trên 46 triệu đồng/ha, BCR đạt 2,24 trên một đơn vị diện tích rừng trồng. Bên cạnh đó, tuổi thành thục kinh tế còn phụ thuộc nhiều vào lãi suất vay vốn. Nếu lãi suất tăng từ 7% lên 10%; 15% thì tuổi thành thục về kinh tế của cây Keo lai giảm từ 12 tuổi xuống lần lượt lá 10 tuổi và 7 tuổi. Do đó, lãi suất có thể được xem là công cụ tài chính khuyến khích phát triển rừng trồng gỗ lớn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59038
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.64 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.203.87


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.