Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59041
Title: Ảnh hưởng của tỷ lệ nguyên liệu đến chất lượng của keo Urea-formaldehyde
Authors: Cao, Quốc An
Trần, Văn Chứ
Keywords: Độ nhớt
Độ bền kéo trượt
Độ trương nở chiều dày
Hàm lượng khô
Keo UF
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 361 .- Tr.95-100
Abstract: Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ ure (U) và formaldehyde (F) đến các chi tiêu chất lượng của kẹo urea-formaldehyde (UP) tạo thành. Từ các kết quả nghiên cứu ở trên cho thấy: Tỷ lệ nguyên liệu U/F, trong quá trình tạo keo UF (với 3 lần cho urea vào với tỷ lệ 80:15:5) có ảnh hưởng rõ rệt đến chất lượng keo UF khi tỷ tệ F/U tăng thì độ pH giảm nhẹ từ 7,6 đến 7,8; độ nhớt của dung dịch tăng nhanh khi tỷ lệ F/U lớn hơn 1,3: hàm lượng khô của dung dịch keo giảm từ 57,7 về 53,5; độ bền kéo trượt cảa keo tăng và mức độ thay đổi bắt đấu giảm dần khi tỷ lệ F/U=1,5; độ trương nở chiều dày vẫn giảm nhanh khi tăng tỷ lệ E/U từ 1,0 đến 1,5, sau mức 1,5 thì độ trương nở chiều dày giảm nhẹ và dần ổn định; nếu căn cứ vào yêu cầu của keo dán trong sản xuất ván dán có thể lựa chọn tỷ lệ F/U từ 1,6 đến 1 7 là phù hợp .
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59041
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.74 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.203.87


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.