Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59042
Title: Kết quả nghiên cứu bón phân cho rừng trồng keo Tai tượng (Acacia mangium) cung cấp gỗ lớn ở Quảng Ninh
Authors: Vũ, Tiến Lâm
Nguyễn, Huy Sơn
Phạm, Đình Sâm
Hồ, Trung Lương
Keywords: Bón phân
Keo tai tượng
Snh trưởng
Tỉnh Quảng Ninh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Số 361 .- Tr.101-107
Abstract: Keo tai tượng (Acacia mangiuin) là cây trồng lâm nghiệp chủ lực. ở nước la hiện nay, để nâng cao năng suất gỗ rừng trồng, một trong những biện pháp kỹ thuật quan trọng là bón phân cho rừng trống. Tuy nhiên, cần phải căn cứ vào đặc điểm đất để xác định loại phấn và liều lượng phân bón cho phù hợp nhằm đạt được mục đích chúng ta mong muốn. Đất ở khu vực thí nghiệm có độ pHkcl ~ 3,57-3,73, hàm lượng mùn 1,10 - 2,53%, hàm lượng ni tơ tổng số (Nts) 0,063 - 0,155%; hàm lượng P₂O₅ đễ tiêu thấp dưới 3 mg/100 g đất, hàm lượng K₂O dễ tiêu 6,6 -17,4 mg/100 g đất. Sau 1 năm trồng với 5 công thức bón lót khác nhau, tỷ lệ sống trung bình của Keo tai tượng đạt 92,59%, đường kính trung bình( D₁,₃) đạt 2,79 cm, chiều cao trung bình (Hvn) đạt 1,8.9 m, đường kính tán trung bình (Dt) đạt 1,22 m; tốt nhất ở công thức bón 500 g NPK (16:16:8) với đường kính ngang ngực đạt 3,47 cm, chiều cao 2,11 m, đường kính tán đạt 1,42 m; kém nhất ở các công' thức không bón phân với các giá trị tương ứng là 2,34 cm; 1,73 m và 1,17 m. Sau 2 năm tuổi, tức là sau 1 năm bón thúc với 9 công thức khác nhau, tỷ !ệ sống trung bình của Keo tai tượng toàn thí nghiệm đạt 88,72%, đường kính trung bình toàn đạt 7,58 cm, chiều cao trung bình đạt 6,56 m, đường kinh tán trung binh đạt 4,38 m. Giữa các công thức bón phân đã cố sự khác nhau khá rõ rệt, các công thức bón lân (P₃O₅) tốt hơn hẳn so với công thức chỉ bón NPK (16:16:8), trong đó tốt nhất ở công thức bón 0,4 kg P₂0₅/gốc với đường kính đạt 8,43 cm, chiều cao đạt 6,81 m; kém nhất ở công thức không bón phân làm đối chứng chung với các trị số tương ứng là 6,77 cm và 6,20 m.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59042
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.6 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.55.22


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.