Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59065
Title: Đắk Lắk tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Keywords: Đắk Lắk tập trung xây dựng
Đội ngũ cán bộ công chức các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
Phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 276 .- Tr.75-78
Abstract: Đắk Lắk có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế - chính trị, quốc phòng - an ninh của khu vực Tây Nguyên. Đắk Lắk có diện tích tự nhiên 13. 125km2 và 73,4 km đường biên giới với Vương quốc Cam-pu-chia, Dân số hơn 1,8 triệu người với 47 dân tộc anh em cùng sinh sống; dân tộc thiểu số chiếm 31,69% dân số toàn tỉnh (trong đó dân tộc thiểu số tại chỗ là 20,4%) Xác định rõ tầm quan trọng của công tác cán bộ, thời gian qua, Đắk Lắk đã triển khai nhiều chủ trương, giải pháp mang tính đổi mối, sáng tạo trong xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ các cấp theo hướng bám sát nhiệm vụ chính trị và yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59065
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.49 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.