Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5912
Title: Định tính thành phần hóa học và khảo sát hoạt tính kháng oxy hóa của lá cà ri (Bixa orellana L.) và trứng cá (Muntingia calabura L.)”
Authors: Nguyễn, Trọng Tuân
Nguyễn, Thiện Dương
Keywords: Hóa dược
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Khảo sát hàm lượng polyphenol, flavonoid và hoạt tính kháng oxy hóa trong lá cà ri (Bixa orellana L.) và lá trứng cá (Muntingia calabura L.) bằng ba phương pháp. Kết quả định tính thành phần hóa học cho thấy trong lá cà ri và trứng cá đều có chứa các hợp chất steroid, triterpenoid, glycoside, sesquiterpen lacton. Riêng lá trứng cá có thêm các hợp chất như: alkaloid, tannin, flavonoid. Kết quả khảo sát hoạt tính kháng oxy bằng phương pháp DPPH cho thấy cao methanol của lá cà ri có khả năng trung hòa gốc tự do DPPH với giá trị EC50 = 26,46 μg/mL cao hơn chất chuẩn Vitamin C là 6,80 lần, lá trứng cá EC50 = 27,62 μg/mL cao hơn Vitamin C là 7,1 lần. Hiệu suất trung hòa gốc tự do ABTS+ lá cà ri EC50 = 9,29 μg/mL cao hơn chất chuẩn Trolox là 7,6 lần, lá trứng cá EC50 = 16,21 μg/mL thấp hơn chất chuẩn Trolox là 1,09 lần. Kết quả khảo sát hoạt tính kháng oxy bằng phương pháp khử sắt (Reducing power) cho thấy, với nồng độ mẫu thử tại OD bằng 0,5 của cao methanol lá cà ri là 182,86 μg/mL, trứng cá 238,71 μg/mL. Kết quả khảo sát hàm lượng polyphenol tổng (TPC) lá cà ri và lá trứng cá lần lượt là 95,15 (mg GAE/g), 75,93 (mg GAE/g). Hàm lượng flavonoid tổng có trong cao lá cà ri và lá trứng cá lần lượt là 534,74 (mgQE/g), 360,81 (mgQE/g).
Description: 112tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5912
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.23 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.56.183


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.