Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59140
Title: Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của phụ nữ và phong trào thi đua yêu nước của phụ nữ Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Hương
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Phong trào thi đua yêu nước của phụ nữ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 06 .- Tr.41-44
Abstract: Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và đánh giá cao vai trò của phụ nữ trong tiến trình lịch sử và sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Trong giai đoạn đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và chủ động hội nhập quốc tế, thực hiện phong trào thi đua yêu nước là một nội dung quan trọng nhằm phát huy tích cực vai trò, vị thế của phụ nữ Việt Nam thời kỳ mới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59140
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.76 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.86.95


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.