Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59142
Title: Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua - khen thưởng của học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giai đoạn hiện nay
Authors: Ngô, Thị Hải Anh
Keywords: Công tác thi đua-khen thưởng
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 06 .- Tr.45-49
Abstract: Thi đua yêu nước là một quan niệm mới, thể hiện sự sáng tạo độc đáo trong quan điểm về thi đua của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã gắn kết và chỉ ra mối quan hệ bản chất giữa yêu nước với thi đua - một động lực khơi nguồn, phát huy cao độ sức mạnh toàn dân tộc, đưa sự nghiệp cách mạng nước ta đến thắng lợi.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59142
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.48 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.91.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.