Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59148
Title: Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Nguyên
Authors: Nguyễn, Thị Thùy Dương
Keywords: Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn
Tỉnh Tây Nguyên
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 278 .- Tr.83-85
Abstract: Bài viết: Những hoạt động thúc đẩy giải quyết việc làm cho lao động nông thôn hiệu quả; phương hướng và nhiệm vụ đặt ra đối với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn tại tỉnh Thái Nguyên.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59148
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.63 MBAdobe PDF
Your IP: 34.232.63.94


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.