Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59152
Title: Chủ đề "người tốt, việc tốt" trong các bài viết của Hồ Chí Minh đăng trên báo nhân dân
Authors: Nguyễn, Thị Kim Dung
Keywords: Người tốt
Việc tốt
Báo Nhân Dân
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 06 .- Tr.75-79
Abstract: Hồ Chí Minh là người nắm vững và sử dụng báo chí là một thứ vũ khí chiến đấu hết sức hiệu quả trong cuộc đấu tranh cách mạng. Người viết nhiều bài đăng trên các báo. Song, Người dành một sự quan tâm đặc biệt đối với báo Nhân Dân. Nội dung các bài viết của Người khá phong phú, phản ánh mọi lĩnh vực, mọi mặt của đời sống xã hội,... Một trong những chủ đề mà Hồ Chí Minh đề cập khá nhiều, đó là biểu dương những gương "Ngươi tốt, việc tốt".
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59152
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.51 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.212.116


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.