Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59178
Title: Tác động của tiền gửi từ di cư nội địa đến khả năng sử dụng dịch vụ ngân hàng của hộ gia đình ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Hoài Thu
Bùi, Huy Nhượng
Keywords: Tài chính toàn diện
Di cư nội địa
Tiền gửi
2SLS
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 288 .- Tr.14-22
Abstract: Nghiên cứu này ước tính tác động của tiền gửi từ di cư trong nước đối với việc sử dụng của các hộ gia đình của các dịch vụ ngân hàng tại Việt Nam. Các kết quả từ phương pháp bình phương nhỏ nhất hai giai đoạn (2SLS) cho thấy rằng việc nhận chuyển tiền nội bộ làm tăng xác suất có tài khoản ngân hàng của các hộ gia đình và sử dụng các dịch vụ thẻ. Ở cả khu vực nông thôn và thành thị, lượng kiều hối nội địa thể hiện tích cực tác động đến việc mở tài khoản tiền gửi và sử dụng dịch vụ thẻ. Tuy nhiên, tác động này chỉ là có ý nghĩa thống kê đối với các hộ gia đình ở khu vực nông thôn. Kết quả của nghiên cứu này cho thấy vai trò tích cực của chuyển tiền nội bộ trong việc tăng xác suất sử dụng dịch vụ của hộ gia đình, do đó nâng cao khả năng hòa nhập tài chính ở Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59178
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.51 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.55.22


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.