Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59198
Title: Tính nhân văn trong quan điểm Xây dựng Đảng về đạo đức của Hồ Chí Minh
Authors: Trần, Thị Minh Tuyết
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng Đảng về đạo đức
Tính nhân văn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 07 .- Tr.32-36
Abstract: Hồ Chí Minh có sự thống nhất cao độ giữa mục tiêu chính trị và lý tưởng đạo đức, nhân văn. Tin và đi theo chủ nghĩa Mác-Lênin, Người khẳng định đạo đức là đặc trưng bản chất hàng đầu của Đảng và xây dựng Đảng về đạo đức là một nội dung độc lập, có quan hệ bình đẳng với những nội dung khác trong công tác xây dựng Đảng. Quan điểm đó của Người là một cống hiến lớn, có giá trị đối với sự phát triển của chủ nghĩa Mác-Lênin và lý luận về xây dựng Đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bài viết này đi sâu phân tích, làm rõ giá trị nhân văn trong quan điểm xây dựng Đảng về đạo đức của Hồ Chí Minh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59198
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.5 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.242.204


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.