Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59237
Title: Mặt trận tổ quốc Việt Nam với công tác xây dựng Đảng (2013-2017)
Authors: Trương, Minh Luân
Keywords: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Xây dựng Đảng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 08 .- Tr.42-46
Abstract: Mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam là bộ phận trong hệ thống chính trị của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12-12-2013, của Bộ Chính trị ban hành “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền", MTTQ Việt Nam các cấp tích cực tham gia xây dựng Đảng góp phần làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; giữ vững vai trò cầm quyền, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59237
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.53 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.