Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59237
Nhan đề: Mặt trận tổ quốc Việt Nam với công tác xây dựng Đảng (2013-2017)
Tác giả: Trương, Minh Luân
Từ khoá: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Xây dựng Đảng
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 08 .- Tr.42-46
Tóm tắt: Mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam là bộ phận trong hệ thống chính trị của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12-12-2013, của Bộ Chính trị ban hành “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền", MTTQ Việt Nam các cấp tích cực tham gia xây dựng Đảng góp phần làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; giữ vững vai trò cầm quyền, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59237
ISSN: 0936-8477
Bộ sưu tập: Lịch sử Đảng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.53 MBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.