Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59249
Title: Dân chủ làng xã Việt Nam nhìn từ lịch sử đến hiện đại
Authors: Lưu, Văn Sùng
Keywords: Dân chủ làng xã
Lịch sử
Hiện tại
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 08 .- Tr.73-76
Abstract: Cấu trúc đời sống xã hội nông thôn là kết tinh cả một quá trình lịch sử. Vì vậy, phân tích cấu trúc làng xã Việt Nam trong lịch sử để thấy rõ hơn vấn đề dân chủ ở cơ sở trong thời kỳ đổi mới và đang được thực hiện trong công cuộc xây dựng nông thôn mới của Việt Nam hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59249
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.75 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.