Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59251
Title: Đảng đoàn Bộ Công an với hoạt động tạo nguồn cán bộ, bổ sung cho An ninh miền Nam (1954-1975)
Authors: Lê, Mai Trang
Keywords: Đảng đoàn Bộ Công an
Tạo nguồn cán bộ
Kháng chiến chống Mỹ
Cứu nước
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 08 .- Tr.77-81
Abstract: Đánh giá về vai trò của miền Bắc XHCN trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đại hội IV (1976) của Đảng nhận định: "Tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc là nhiệm vụ quyết định nhất đối với sự phát triển của toàn bộ cách mạng nước ta, đối với sự nghiệp thống nhất nước nhà"¹. Trong sự đóng góp, chi viện của miền Bắc đối với Miềm Nam, có vai trò quan trọng của lực lượng Công an nhân dân (CAND).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59251
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.31 MBAdobe PDF
Your IP: 54.224.117.125


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.