Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59251
Nhan đề: Đảng đoàn Bộ Công an với hoạt động tạo nguồn cán bộ, bổ sung cho An ninh miền Nam (1954-1975)
Tác giả: Lê, Mai Trang
Từ khoá: Đảng đoàn Bộ Công an
Tạo nguồn cán bộ
Kháng chiến chống Mỹ
Cứu nước
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 08 .- Tr.77-81
Tóm tắt: Đánh giá về vai trò của miền Bắc XHCN trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đại hội IV (1976) của Đảng nhận định: "Tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc là nhiệm vụ quyết định nhất đối với sự phát triển của toàn bộ cách mạng nước ta, đối với sự nghiệp thống nhất nước nhà"¹. Trong sự đóng góp, chi viện của miền Bắc đối với Miềm Nam, có vai trò quan trọng của lực lượng Công an nhân dân (CAND).
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59251
ISSN: 0936-8477
Bộ sưu tập: Lịch sử Đảng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.31 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.