Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5926
Title: Bàn về mục tiêu giáo dục
Authors: Đỗ, Minh Khôi
Keywords: Giáo dục
Chương trình giáo dục
Mục tiêu giáo dục
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Pháp lý;Số 02 .- Tr.17-21
Abstract: Mục tiêu giáo dục là một vấn đề khái quát và khó có sự thống nhất trong các quốc gia và giữa các quốc gia. Xác định mục tiêu giáo dục trong Luật Giáo dục là rất cần thiết bởi nó là cơ sở cho việc xây dựng chương trình giáo dục quốc gia, mục tiêu, chương trình và kế hoạch giáo dục của các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân. Bài viết khảo sát mục tiêu giáo dục về mặt khoa học, từ thực tế và có những gợi ý cho quá trình hoàn thiện Luật Giáo dục năm 2005 (sửa đổi, bổ sung 2009).
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5926
ISSN: 1859-3879
Appears in Collections:Khoa học Pháp lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.53 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.