Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59266
Title: Đình chỉ và tạm đình chỉ việc giải quyết khiếu nại
Authors: Trần, Văn Long
Keywords: Đình chỉ và tạm đình chỉ
Giải quyết khiếu nại
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 02 .- Tr.15-18
Abstract: Đình chỉ và tạm đình chỉ là những thủ tục cần thiết, quan trọng trong quá trình giải quyết các vụ việc, nhất là những vụ việc có tính “tố tụng" bởi những quy trình chặt chẽ, ảnh hưởng trực tiếp đến các quyền cơ bản của người dân. Trong giải quyết các vụ việc khiếu nại, đình chỉ và tạm đình chỉ có ý nghĩa thực tiễn quan trọng, giúp xử lý được những vấn đề đang đặt ra mà hiện tại không có cơ sở pháp lý trực tiếp để điều chỉnh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59266
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.55 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.25.51


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.