Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59269
Title: Ảnh hưởng của áp lực thể chế đến chiến lược xuất khẩu thân thiện môi trường, hợp tác trong chuỗi cung ứng và lợi thế cạnh tranh tại các doanh nghiệp dệt may
Authors: Đỗ, Thị Bình
Trần, Văn Trang
Keywords: Áp lực thể chế
Chiến lược xuất khẩu thân thiện môi trường
Hợp tác trong chuỗi cung ứng
Lợi thế cạnh tranh
Doanh nghiệp dệt may
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 288 .- Tr.33-42
Abstract: Là một trong những ngành kinh tế quan trọng nhất trên thế giới, tác động; có hại của ngành dệt may đến môi trường và xã hội ngày càng gia tăng, đòi hỏi các doanh nghiệp cần có các chiến lược môi trường nói chung và chiến lược xuất khẩu thân thiện môi trường nói riêng. Mục tiêu của nghiên cứu là kiểm định ảnh hưởng của các áp lực thể chế đến chiến lược xuất khẩu thân thiện môi trường, hợp tác trong chuỗi cung ứng và lợi thế cạnh tranh. Dữ liệu được thu thập từ 191 nhà quản lý của các doanh nghiệp dệt may và được phân tích bằng PLS SEM. Kết quả cho thấy các áp lực thị trường, áp lực qui chuẩn và áp lực cạnh tranh ảnh hướng mạnh mẽ đến việc theo đuổi chiến lược xuất khẩu thân thiện môi trường của công ty. Đặc biệt, chiến lược này gia tăng hợp tác trong chuỗi cung ứng và do đó giúp công ty đạt được lợi thế cạnh tranh. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra một số hàm ý về quản lý và chính sách.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59269
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.82 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.55.22


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.