Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59275
Title: Pháp luật về trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh
Authors: Nguyễn, Minh Phú
Keywords: Pháp luật về trách nhiệm người đứng đầu
Cơ quan Hành chính nhà nước cấp tỉnh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 02 .- Tr.30-32
Abstract: Nội dung pháp luật về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh được thể hiện khá ngắn gọn. Có sự tùy nghi theo hoàn cảnh cụ thể do người đứng đầu lựa chọn phù hợp với sự phát triển cũng như điều kiện của cơ quan mình quản lý. Khi nhà nước cung cấp các nguồn lực (nhân lực, tài chính công, tài sản công, thông tin) thì người đứng đầu cơ quan HCNN phải thực hiện các hoạt động như: lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra và cuối cùng là xác định kết quả của việc thực hiện nhiệm vụ đó. Kết quả của hoạt động chính là thể hiện năng lực của người đứng đầu./.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59275
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.72 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.