Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5928
Title: Phân luồng giáo dục tại Singapore và Hàn Quốc – một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Authors: Trần, Việt Dũng
Nguyễn, Thị Kim Cúc
Nguyễn, Xuân Mỹ Hiền
Keywords: Phân luồng giáo dục
Đào tạo nghề
Hướng nghiệp
Giáo dục phổ thông
Trung học cơ sở
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Pháp lý;Số 02 .- Tr.22-28
Abstract: Phân luồng giáo dục được nhà nước coi là một cấu thành quan trọng trong chính sách phát triển giáo dục. Nó sẽ là công cụ hữu hiệu giúp nguồn nhân lực quốc gia đạt được mức chuyên môn hóa cao để thích ứng với yêu cầu phát triển của thị trường lao động hiện đại. Tuy nhiên, việc thực hiện phân luồng tại Việt Nam thời gian qua bị đánh giá là thiếu hiệu quả, chưa có sự gắn kết giữa các bậc học. Bài viết tập trung đưa ra đánh giá tác động của chính sách phân luồng giáo dục thông qua nghiên cứu mô hình phân luồng giáo dục tại Hàn Quốc và Singapore, hai quốc gia có nền giáo dục tiên tiến trong khu vực, qua đó đề xuất một số ý kiến đóng góp cho việc phát triển chính sách pháp luật trong giáo dục tại Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5928
ISSN: 1859-3879
Appears in Collections:Khoa học Pháp lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.21 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.216.134.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.