Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59288
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLê, Hữu Nghĩa-
dc.date.accessioned2021-07-27T02:14:47Z-
dc.date.available2021-07-27T02:14:47Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn0936-8477-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59288-
dc.description.abstractSự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xưởng và lãnh đạo bắt đầu từ Đại hội VI (1986) của Đảng là một bước ngoặt căn bản trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Qua hơn 30 năm đổi mới, đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử cả về thực tiễn và lý luận, về lý luận, dựa trên chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, bám sát sự biến đổi của tình hình thế giới và trong nước, khắc phục những sai lầm giáo điều, chủ quan duy ý chí trước đây, Đảng đã từng bước hình thành hệ quan điểm lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH của nước ta, góp phần cung cấp cơ sở khoa học cho việc hoạch định cương lĩnh, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Để thấy rõ bước đột phá trong nhận thức lý luận của Đảng về CNXH, cần so sánh với nhận thức thời kỳ trước đổi mới.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Lịch sử Đảng;Số 09 .- Tr.42-50-
dc.subjectLý luận của Đảng về chủ nghĩa xã hộivi_VN
dc.subjectCon đường đi lên chủ nghĩa xã hội thời kỳ đổi mớivi_VN
dc.titleSự phát triển lý luận của Đảng về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ đổi mớivi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.15 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.