Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5929
Title: Cái tôi hiệu quả ở trẻ vị thành niên và mối quan hệ của nó với trí tuệ cảm xúc
Authors: Đỗ, Thị Lệ Hằng
Đinh, Thị Hồng Vân
Keywords: Cái tôi hiệu quả
Trẻ vị thành niên
Trí tuệ cảm xúc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 4 .- Tr.41-54
Abstract: Cái tôi hiệu quả của trẻ vị thành niên được biểu hiện ở nhiều mặt khác nhau. Nghiên cứu này nhằm làm rõ các mặt của cái tôi hiệu quả, đồng thời chỉ ra mối quan hệ của nó với trí tuệ cảm xúc của trẻ vị thành niên hiện nay. Có 994 học sinh từ lớp 7 đến lớp 11 của 6 tỉnh/thành phố ở Việt Nam (Hà Nội, Ninh Bình, Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, Bến Tre và thành phố Hồ Chi Minh) tham gia trả lời thang đo Cái tôi hiệu quả và thang đo Trí tuệ cảm xúc. Kết quả nghiên cứu cho thấy, cái tôi hiệu quả của trẻ vị thành niên bao gồm 4 mặt. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, cái tôi hiệu quả có mối quan hệ với trí tuệ cảm xúc cũng như các yếu tố thành phần trí tuệ cảm xúc. Vì vậy, để tăng cái tôi hiệu quả, nhằm phát triển các năng lực trí tuệ cảm xúc cần phải xây dựng các chương trình học tập cảm xúc xã hội dành cho thanh thiếu niên.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5929
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_691.13 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.214.184.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.