Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59294
Title: Tầm nhìn Hồ Chí Minh trong bản Di chúc lịch sử
Authors: Trần, Thị Minh Tuyết
Keywords: Tầm nhìn Hồ Chí Minh
Di chúc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 09 .- Tr.36-41
Abstract: Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chi Minh đề cập đến những vấn đề vừa mang tính cấp thiết của đất nước trong chiến tranh, vừa mang tính lâu dài cho tương lai dân tộc, thể hiện năng lực dự báo chiến lược và tầm nhìn thời đại của Người trên những vấn đề chủ yếu: thắng lợi tất yếu của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; chỉnh đốn Đảng là vấn đề đặc biệt quan trọng, cần làm đầu tiên sau khi đất nước thống nhất; những khó khăn sau chiến tranh và gợi mở tái thiết đất nước; chú trọng bồi dưỡng, đào tạo thế hệ kế cận cho cách mạng; sự nghiệp giải phóng phụ nữ; ý thức bảo vệ môi trường; mục tiêu lâu dài và đặc trưng của CNXH ở Việt Nam là xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh. Những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã, đang được thực hiện và tiếp tục là mục tiêu phấn đấu không ngừng của cách mạng Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59294
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.08 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.242.204


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.